BLOG YANG MENYEDIAKAN BAHAN-BAHAN PENGAJARAN BERKAITAN AL-QURAN.

Tuesday, August 3, 2010

اركان التلاوة القرءان

Setiap ibadat mempunyai rukun-rukun yang tersendiri, begitu juga dengan bacaan Al-Quran. Rukun bacaan Al-Quran ada tiga. Ringkasannya seperti dalam huraian di bawah:

1. Sah sanad.


Sanad secara mudah bermakna sandaran , sijil tauliah atau syahadah. Secara lebih khusus Iaitu sesaorang membaca Al-Quran sehingga khatam daripada bimbingan guru-guru yang muttaqin lagi bijaksana dan bersambung sanad-sanad bacaannya sehingga kepada bacaan Rasulullah. Pemeliharaan rukun ini sangat penting kerana bacaan al-Quran merupakan sebahagian daripada sunnah Nabi s.a.w.

Definasi sebenar cara penerimaan sanad untuk meyakinkan bahawa bacaan tersebut adalah datangnya daripada Rasululah s.a.w ialah dengan membaca al-Quran di hadapan guru yang thiqoh (dipercayai) , serta keilmuan guru tersebut dalam bidang al-Quran diketahui umum dan guru kepadanya juga terkenal di dalam masyarakat. Inilah dimaksudkan sanad atau sijil ketika menuntut ilmu bacaan al-Quran.

Sanad yang dikenali umum dalam bentuk sehelai kertas yang dinamakan sijil atau tauliah merupakan suatu perkara yang baru. Kewujudannya kerana terhakisnya ilmu daripada hati manusia dan pembohongan serta penipuan berleluasa. Jika diimbas kepada sirah rasulullah kita dapati orang yang menanggung al-Quran ketika itu adalah mereka yang sangat amanah (sahabat-sahabat). Penerimaan mereka terhadap ilmu yang dipelajari daripada Rasulullah tidak diragui kesahihannya walaupun ketika itu tidak terdapat sijil dan bentuk-bentuk perakuan bertulis yang lain.

Oleh itu untuk mengelakkan keraguan dalam bacaan al-Quran, setiap individu muslim hendaklah mencari kepastian terhadap diri sendiri tentang

pembelajaran dan penerimaan di dalam ilmu al-Quran yang dibaca sekarang. Adakah bacaannya menepati sepenuhnya sebagaimana bacaan Rasulullah mengajar para sahabatnya iaitu membaca mengikut kaedah-kaedah tajwid yang ditentukan. Adakah kita membuat kepastian terhadap guru yang mengajar al-Quran kepada kita. Adakah guru tersebut mengambil dan menerima sanad daripada pembacaan al-Quran beliau sebelum ini.

2. Bertepatan dengan mushaf resm Othmani


Iaitu bacaan-bacaan mesti bertepatan dengan salah satu daripada mushaf-mushaf Resm Othmani. Mushaf kufi adalah salah satu mushaf Resm Othmani dan digunakan secara meluas di Malaysia dan di dunia. Penggunaan mushaf ini selari dengan riwayat bacaan yang tersebar luas di Malaysia dan di dunia iaitu bacaan Imam Asim , Riwayat Hafs Torik (aliran bacaan) Syatibi. Penulisan resm Othmani merupakan sesuatu yang tauqifi (ketentuan Allah) dan bukan daripada ijtihad (buah fikiran) mana-mana pihak.

Pengabaian terhadap penggunaan mushaf Othmani akan menyebabkan bacaan kurang tepat seperti menambah bacaan huruf-huruf tambahan di dalam penulisan al-Quran, penghentian (waqaf) bacaan kurang tepat.

3. Bertepatan dengan nahu Bahasa Arab.


Iaitu bacaan-bacaan mesti bertepatan dengan salah satu wajah (bentuk) kaedah nahu Bahasa Arab samada ia fasih atau lebih fasih, yang disepakati atau yang tidak disepakati selama mana sanad bacaan tersebut tetap sahih.

Berapa banyak bacaan-bacaan al-Quran yang diingkari oleh ahli-ahli nahu bahasa arab tetapi keingkaran mereka tidak diterima kerana ulama-ulama salaf berijmak menerimanya. Ini kerana jika sesuatu riwayat diakui keesahannya ahli-ahli nahu tidak boleh menolaknya dan dikira sebagai satu kesalahan bahasa kerana bacaan al-Quran adalah sunnah muttabaah yang mesti diterima.

Jika kekurangan salah satu daripada rukun tersebut bacaan itu dikira Syaz (yang meragukan).

صفات الحروف


صفة دري سودوت بهاس اياله كأداءن سسوات سماد دافت دليهت سفرت فوتيه , مره , هيتم اتاو تيدق دافت دليهت سفرت علمو , امانه دان سباضايث .
فد اصطلاح فولا صفة برمقصود بنتوق ترتنتو يغ تردافت فد حروف كتيك مثبوتث سفرت اغين كلوار دري مولوت كتيك مثبوت حروف مهموسة قلقله , استطالة دان سباضايث .

فاءيده \حكمة

 انتارا فاءيده  اياله :
ممبيذاكن سبوتن حروف يغ كلوار دري مخرج يغ سام . سفرت حروف ط , ت دان د . كتيضا-تيضا حروف ترسبوت كلوار دري مخرج يغ سام ياءيت هوجوغ ليده دغن ضوسي ضيضي اتس هادفن . جوسترو يغ ممبيذاكن سبوتن انتارا ت دان ط اياله صفة . دمان ط ممفوثاءي صفة استطالة , اطباق دان جهر دان اي دسبوت دغن تبل . سكيراث تيض صفة ترسبوت تيدق وجود فد ط سوده تنتو تيدق اد فربيذاءن انتارا ت دغن ط .

فغواساءن صفة حروف جوض بوليه ممفرايلوقكن سبوتن حروف يغ بربيذا مخرج . بضيتو جوض اي دافت ممبيذاكن حروف يغ قوات دغن حروف يغ لمه . د سمفيغ ايت فروسيس ادغام سسوات حروف كدالم حروف يغ لاءين جوض تيدق دافت دلاكوكن جك تيدق مغتاهوءي دان ممهمي باب اين . سخارا عمومث فغتاهوان باب اين ياءيت صفة حروف منجادي ساتو جالن اونتوق منخافاي سبوتن حروف دغن لبيه سمفورنا دان ممبريكن سضالا مستحقث . ( مثبوت مغيكوت صفتث جك حروف برصفة استفال مك اي دسبوت دغن (نيفيس 

علماء تجويد بربيذا فندافت بركاءيتن دغن بيلغن صفة حروف . ابن الجزرى برفندغن بيلغن صفة حروف اياله 17 صفة . فندغن اين تله دتريما فاكاي اوليه علماء دان دجلسكن د دالم بوكو مريك . الأمام الشاطبى فولا برفندغن بيلغن صفة حروف اياله سباثق 16 صفة دغن مغضوضوركن صفة صفة الأذلاق دان الأصمات , تتافي منمبه ساتو صفة ياءيت الهواء . الإمام الفراء فولا مغاتاكن بهاوا بيلغن صفة حروف اياله 14 صفة . اين دغن مغضوضوركن صفة الأصمات , الأذلاق , الأنحراف دان اللين , تتافي منمبه صفة الغنة . ماناكالا الأمام مكى بن ابي طالب د دالم كتابث الرعاية برفندافت بهاوا صفة حروف اياله سباثق 44 صفة

صفة حروف برلاونن دان توغضل : صفة حروف يغ برلاونن اياله سفولوه صفة اتاو دغن كات لاءين اي ترديري دري ليم فاسغن . تعريفن دان حروف اونتوق صفة برلاونن يغ ترسبوت اداله سفرت برايكوت

1 . الهمس : دري سودوت بهاس اي برمقصود سمبوثي . مغيكوت القراء الهمس دأيستيلهكن سباضاي سوارا لمه مثبوت حروف اين كران لمهث سوارا برفضغ فد مخرج دان اين مثببكن كلوارث نفس . كران ايتوله حروف-حروفث دناماكن مهموسة دان اي دكومفولكن د دالم رغكيكات  فحثه شحص سكت

2 . الجهر : دري سودوت بهاس اي برمقصود جلس دان ترغ . مغيكوت القراء : الجهر دأيستيلهكن دغن سوارا قوات مثبوت حروف كران كقواتن برفضغ كفد مخرج سهيغض مناهن دري كلوارث نفس . حروف2 يغ ترضولوغ دالم كومفولن اين دفغضيل حروف مجهور دان بيلغنث اياله سلاءين دري سفولوه حروف2 همس .

فرهاتين : كقواتن سوارا برفضغ كفد مخرج سهيغض مناهنكن دري تركلوار نفس كتيك مثبوتث اداله فكتور اوتام ممبيذاكن انتارا حروف هم دغن حروف جهر .

3 . الشدة : دري سودوت بهاس اياله كقواتن . فد اصطلاحث فولا القراء مثتاكن بهاوا كلازيمن حروف فد تمفتث كران كقواتن برفضغث كفد مخرج سهيغض مناهنكن دري كلوار سوارا .

حروف2 الشدة دسوسون دالم رغكيكات ( أجد قط بكت ) اي برجمله لافن حروف .

خونتوهث :

حروف د فد كلمة( مهتد): سورة الحديد اية : 26

دان حروف ج فد كلمة ( الحج ): سورة البقرة : 189 .

جك دفرهاتيكن دوا خونتوه اين , سوارا ترتاهن دان تيدق برلالو دغن سمفورنا . اين كران د دان ج انتارا حروف الشدة .

التوسط برمقصود فرتغاهن . علماء القراء مغيستيلهكن التوسط اياله حروف يغ ممفوثاءي فرانتاراءن انتارا صفة الشدة دان صفة الرخاوة . اي برمقصود سوارا ترتاهن كتيك مثبوت حروفث دان سبهاضين سوارا ترلفس كران ايتوله اي دناماكن متوسط . حروف التوسط ترسوسون د دالم

رغكيكات ( لن عمر

خونتوهث حروف ل دالم كلمة قل سورة الناس : 1
دان حروف نون دالم كلمة (يكن) سورة الأخلاص اية 4

دالم دوا خونتوه يغ دكموكاكن , سوارا تيدق دافت دتاهن دغن سمفورنا كتيك ممباخاث سباضايمان حروف الشدة دان دوقتو يغ سام سوارا تيدق كلوار دغن سمفورنا سفرت حروف الرخاوة . تتافي حورف التوسط كأداءنث فرتغاهن انتارا الشدة دان الرخاوة


4 . الرخوة اداله برلاونن دغن مقصود الشدة دان جوض التوسط . اي اداله ساتو-ساتوث صفة يغ ممفوثاءي دوا لاون . برلاءينن دغن صفة لاءين يغ هاث ممفوثاءي ساتو لاون سهاج .

دري سودوت بهاس الرخاوة برمقصود لمبوت . دان القراء مغأستيلهكن الرخاوة اياله لمهث فضغن حروف فد تمفتث اتاو مخرجث سهيغض سوارا كلوار برسام سبوتن حوروف-حروفث . جوسترو حروف-حروف يغ كلوار سوارا برسام دغن سبوتنث

دناماكن حروف-حروف الرخاوة.

حروف-حروف الرخاوة اداله سلاءين دري حروف-حروف الشدة دان التوسط .

        جك دفرهاتيكن , تردافت سوارا يغ جلس كلوار كتيك مثبوت حروف س دان
ت